ทั่วไป

งานปรับปรุง รพ.สินแพทย์ _รามอินทรา

โรงพยาบาลหมอ สมบัติ สระบุรี

ตกแต่ง ศูนย์ถันย์ ศิรริราช พยาบาล

ปรับปรุง โรงพยาบาลจุฬาภรณ์ แผนก bonedens

ปรับปรุง พื้นที่รพ.กรุงเทพ ซอย ศูนย์วิจัย

งานปรับปรุง สถาบันมะเร็ง ลพบุรี

ปรับปรุง โรงพยาบาลรามาธิบดี